content topZahájení pracovního poměru

Pracovní poměr může být založen pouze dvěma způsoby:

a)     pracovní smlouvou nebo
b)     jmenováním.

Pracovní poměr vzniká dnem, který byl v pracovní smlouvě sjednán jako den nástupu do práce.

Pokud zaměstnanec ve sjednaný den do práce nenastoupí, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. V tomto případě by se smlouva rušila od samého počátku – hledí se na ni, jako by nebyla nikdy uzavřena.

Příklad: Zaměstnavatel a zájemce o zaměstnání se dohodli, že dnem nástupu do práce bude pondělí 1. září 2008. Pracovní smlouva však byla podepsána až v pátek 5. září 2008, tedy pět dnů po nastoupení zaměstnance do práce. Znamená to, že zaměstnavatel porušil zákonem stanovenou podmínku písemné formy pracovní smlouvy a riskoval tímto postih ze strany orgánu inspekce práce. Přestože nebyla dodržena tato podmínka, právní úkon je platný, a pracovní poměr vznikl ke dni 1. září 2008.

Zaměstnanec může mít vedle sebe i více pracovních poměrů. Práva a povinnosti vyplývající z těchto pracovněprávních vztahů jsou přitom posuzovány samostatně.

Zaměstnanec může mít u jednoho zaměstnavatele sjednáno i více pracovněprávních vztahů. Avšak v rámci dalšího pracovního poměru (nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) u téhož zaměstnavatele nemůže vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny.

Příklad: Zaměstnankyně má v pracovní smlouvě uveden druh vykonávané práce „uklizečka“. To znamená, že tentýž zaměstnavatel nemůže s touto osobou uzavřít dohodu o pracovní činnosti na výkon úklidových prací.

Neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru. Stejná povinnost platí i pro změny těchto údajů. Tato povinnost se nevztahuje na pracovní poměry sjednané na dobu kratší než 1 měsíc.

Zaměstnavatel musí svého zaměstnance písemně informovat o těchto údajích:

a)    jméno/jména a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele (je-li právnickou osobou), nebo jméno/jména a příjmení a adresa zaměstnavatele (je-li fyzickou osobou),
b)    bližší označení druhu a místa výkonu práce,
c)    údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené (nebo uvedení odkazu na příslušný předpis),
d)    údaj o výpovědních dobách (nebo uvedení odkazu na příslušný předpis),
e)    údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení (nebo uvedení odkazu na příslušný předpis),
f)    údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu,
g)    údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení účastníků těchto kolektivních smluv.

Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem a s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při vykonávání smluvené práce. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy.

Ještě před začátkem výkonu práce musí být sjednána mzda (plat), která má za tuto práci příslušet.

Zaměstnavatel je povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci písemný mzdový nebo platový výměr.

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment