content top

Dohoda o prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou – vzor

Trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky je možné sjednat celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru. Toto platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi stejnými účastníky. Jestliže od...

Smlouva o budoucí pracovní smlouvě – vzor

Smlouva o budoucí pracovní smlouvě podle § 18 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a § 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku Budoucí zaměstnavatel.…………..IČ…………..DIČ.………….. se sídlem..………….. zastoupený..…………..………….. zapsaný...

Čestné prohlášení o bezúhonnosti – vzor

Čestné prohlášení o bezúhonnosti (vzor) Já, jméno a příjmení, níže podepsaný/á, tímto čestně prohlašuji, že jsem nebyl/a pravomocně odsouzen/a za trestný čin a v současné době není proti mně vedeno trestní řízení. Jsem si plně vědom/a možných právních důsledků,...

Čestné prohlášení o pravosti údajů – vzor

Čestné prohlášení o pravosti údajů Já, jméno a příjmení, trvale bytem na adrese ………………, narozen/a ……….., rodné číslo……………, tímto čestně prohlašuji, že …………. (např. v tom a tom dokumentu uvádím pravdivé údaje). Jsem si vědom/a toho, že pokud...

Plná moc – vzor

Formulář pro udělení plné moci ke stažení. Plná moc Společnost……………. se sídlem………………….., IČ……………. zastoupená…………………….., trvale bytem: ……………., r.č. ………………… (dále jen „zmocnitel“) zmocňuje Jméno Příjmení,...

Životopis Europass – vzor

Formulář pro vytvoření strukturovaného životopisu Europass, který je součástí jednotného evropského souboru osobních dokumentů – portfolia Europass. Tento životopis mohou použít uchazeči o práci v zemích Evropské unie. Životopis Europass – formulář ke stažení.rtf Stáhnout...

Konkurenční doložka – vzor

Vzor konkurenční doložky ke stažení. Konkurenční doložka podle § 310 zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů Společnost:……………………IČ:……………………… DIČ:……………………se sídlem:……………………..zastoupená...

Pracovní smlouva na dobu určitou – vzor

Obecný vzor pracovní smlouvy na dobu určitou ke stažení. Pracovní smlouva na dobu určitou podle § 39 zákona č. 262/2002 Sb., zákoníku práce Organizace ………..………IČ…………..…………..…DIČ………..…………..………….. se sídlem…………..…………..……zastoupená………..…………..…………..zapsaná...

Dohoda o pracovní činnosti – vzor

Obecný vzor dohody o pracovní činnosti ke stažení. Dohoda o pracovní činnosti uzavřená v souladu s § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů Společnost: …………., se sídlem ……….., IČ ………….., společnost zapsaná v obchodním...

Dohoda o provedení práce – vzor

Obecný vzor dohody o provedení práce ke stažení. Dohoda o provedení práce – vzor uzavřená v souladu s § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů Společnost Název se sídlem …………………………………,...

« Předchozí články