content top

Výpovědní doba

Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí...

Kdy Vám zaměstnavatel nesmí dát výpověď?

Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď, je-li zaměstnanec v tzv. ochranné době. Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto  neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li...

Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem – vzor

Vzor výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnavatelem. (Pozor, zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď, je-li zaměstnanec v ochranné době). Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem – vzor (podle § 52 písm. … zákoníku práce) Zaměstnanec: jméno a příjmení,...

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance – vzor

Vzor výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnance Název a adresa zaměstnavatele Věc: Výpověď z pracovního poměru Vážení, u Vaší společnosti jsem zaměstnán/a jako ………… na základě pracovní smlouvy ze dne ……. Tímto v souladu s § 50 zákoníku práce dávám výpověď...

Ukončení pracovního poměru dohodou – vzor

Obecný vzor pro ukončení pracovního poměru dohodu (tzv. „výpověď dohodou“). Zaměstnavatel: název, adresa Zaměstnanec: jméno a příjmení, adresa Uvedení zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli na rozvázání pracovního poměru jméno a příjmení zaměstnance dohodou ke...

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Podle § 66 zákoníku práce mohou zaměstnavatel i zaměstnanec zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Vzor zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnancem Vzor zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem

Skončení pracovního poměru na dobu určitou

Tento důvod ukončení pracovního poměru ošetřuje § 65 zákoníku práce. Pracovní poměr na dobu určitou může skončit také ostatními způsoby uvedenými v § 48 odst. 1, 3 a 4. Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby dále v konání prací s vědomím zaměstnavatele, platí,...

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem je upraveno v § 56 zákoníku práce. Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit za těchto předpokladů: a) podle lékařského posudku nemůže zaměstnanec nadále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel...

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Podle § 55 zákoníku práce může zaměstnavatel pracovní poměr okamžitě zrušit za těchto podmínek: a)  byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin knepodmíněnému  trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný...

Výpověď daná zaměstnavatelem

Výpověď ze strany zaměstnavatele upravuje § 52 zákoníku práce. Výpověď musí být dána písemně a doručena zaměstnanci. Důvod ve výpovědi musí zaměstnavatel skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná. Důvod výpovědi nesmí...

« Předchozí články