content top

Smlouva o dílo – vzor

Vzor smlouvy o dílo, kterou upravuje § 631 a následující – hlava čtvrtá zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.