content top

Dohoda o prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou – vzor

Trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky je možné sjednat celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru. Toto platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi stejnými účastníky. Jestliže od...

Smlouva o budoucí pracovní smlouvě – vzor

Smlouva o budoucí pracovní smlouvě podle § 18 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a § 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku Budoucí zaměstnavatel.…………..IČ…………..DIČ.………….. se sídlem..………….. zastoupený..…………..………….. zapsaný...

Pracovní smlouva na dobu určitou – vzor

Obecný vzor pracovní smlouvy na dobu určitou ke stažení. Pracovní smlouva na dobu určitou podle § 39 zákona č. 262/2002 Sb., zákoníku práce Organizace ………..………IČ…………..…………..…DIČ………..…………..………….. se sídlem…………..…………..……zastoupená………..…………..…………..zapsaná...

Dohoda o pracovní činnosti – vzor

Obecný vzor dohody o pracovní činnosti ke stažení. Dohoda o pracovní činnosti uzavřená v souladu s § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů Společnost: …………., se sídlem ……….., IČ ………….., společnost zapsaná v obchodním...

Dohoda o provedení práce – vzor

Obecný vzor dohody o provedení práce ke stažení. Dohoda o provedení práce – vzor uzavřená v souladu s § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů Společnost Název se sídlem …………………………………,...

Dohoda o pracovní činnosti

Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nepřesáhne 150 hodin za jeden kalendářní rok. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru  polovinu stanovené týdenní pracovní...

Dohoda o provedení práce

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, může činit s každým zaměstnavatelem max. 150 hodin za jeden kalendářní rok. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody...

Dohoda o změně pracovní smlouvy

Změna pracovní smlouvy musí být vždy provedena písemně. Tato změna se provádí dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem – dohodou o změně pracovní smlouvy.

Zahájení pracovního poměru

Pracovní poměr může být založen pouze dvěma způsoby: a)     pracovní smlouvou nebo b)     jmenováním. Pracovní poměr vzniká dnem, který byl v pracovní smlouvě sjednán jako den nástupu do práce. Pokud zaměstnanec ve sjednaný den do práce nenastoupí, aniž mu v tom bránila...

Obsah a forma pracovní smlouvy

Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pracovní smlouva musí být vždy písemná. Zaměstnavatel je povinnen jedno vyhotovení pracovní smlouvy vydat zaměstnanci. Pracovní smlouva musí obsahovat: 1. druh práce 2. místo/místa výkonu práce 3....

« Předchozí články