content top

Konto pracovní doby

Konto pracovní doby je jiný způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, který může obsahovat jen kolektivní smlouva, popřípadě vnitřní předpis. Konto pracovní doby nesmí být uplatněno u zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3. Jestliže je uplatněno konto pracovní doby,...

Pružné rozvržení pracovní doby

Při pružném rozvržení pracovní doby si zaměstnanec volí sám začátek, popřípadě i konec pracovní doby v jednotlivých dnech v rámci časových úseků stanovených zaměstnavatelem. Mezi dva úseky volitelné pracovní doby je vložen časový úsek, v němž je zaměstnanec povinen být...

Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny nesmí délka směny přesáhnout 9 hodin. Průměrná týdenní pracovní doba bez práce přesčas nesmí při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny v rozvrhu směn přesáhnout stanovenou týdenní pracovní...

Délka pracovní doby

Délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí překročit 40 hodin týdně. Délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí překročit u zaměstnanců a) pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu...

Pracovní doba a doba odpočinku – pojmy

Pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je  zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. Doba odpočinku = doba, která není pracovní dobou. Směna = část týdenní pracovní doby bez...