content top

Minimální mzda v roce 2011

Minimální mzda v roce 2011 činí: 48,10 Kč/hod odpracovanou zaměstnancem 8000 Kč/měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou při týdenní pracovní době 40 hodin 90% z minimální mzdy (tj. 7200 Kč,resp. 43,30 Kč/hod) v případě, že jde o první pracovní poměr zaměstnance...

Minimální mzda 2010

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše mzdy, platu nebo odměny z dohody. Do mzdy a platu se nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli. Minimální mzda...

Minimální mzda

Minimální mzda v roce 2010 zůstává stejná od 1. 1. 2007, tj. 8000 Kč měsíčně a 48,10 Kč za hodinu. Brožuru o minimální mzdě vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Víte, jak se vypočítává minimální mzda nebo jaké jsou její sazby při omezeném pracovním uplatnění...

Výše stravného

Výše stravného podle novelizovaného zákoníku práce s platností od 1. 1. 2009. Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytuje zaměstnanci zaměstnavatel, který není uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce stravné nejméně ve výši: a) 60 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, b)...

Vyplácení cestovních náhrad

Právní úprava náhrad jízdních výdajů platná od 1. 1. 2009. Náhradu jízdních výdajů za použití určeného hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy a taxislužby poskytne zaměstnavatel zaměstnanci v prokázané výši. Použije-li zaměstnanec se souhlasem zaměstnavatele...

Délka pracovní doby

Délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí překročit 40 hodin týdně. Délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí překročit u zaměstnanců a) pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu...

Mzdová kalkulačka online

Chcete zjistit nebo ověřit, jaká je Vaše čistá mzda? Vaši čistou mzdu Vám vypočítá online mzdová kalkulačka.

Cestovní náhrady obecně

Cestovními výdaji, za které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci cestovní náhrady, se rozumí výdaje, které vzniknou zaměstnanci při a) pracovní cestě, b) cestě mimo pravidelné pracoviště, c) cestě v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce...

Srážky z příjmu

Srážkami z příjmu zaměstnance se rozumí srážky ze mzdy nebo platu a z jiných příjmů zaměstnance z pracovněprávního vztahu (tj. odměna z dohody, náhrada mzdy nebo platu, odměna za pracovní pohotovost, odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá zaměstnanci v souvislosti...

Příplatek za vedení

Vedoucí zaměstnanec má nárok na příplatek za vedení, a to podle stupně řízení a náročnosti řídící práce. Příplatek za vedení přísluší také a) zástupci vedoucího zaměstnance, který trvale zastupuje vedoucího zaměstnance v plném rozsahujeho řídící  činnosti, je-li...

« Předchozí články