content top

Čestné prohlášení o bezúhonnosti – vzor

Čestné prohlášení o bezúhonnosti (vzor) Já, jméno a příjmení, níže podepsaný/á, tímto čestně prohlašuji, že jsem nebyl/a pravomocně odsouzen/a za trestný čin a v současné době není proti mně vedeno trestní řízení. Jsem si plně vědom/a možných právních důsledků,...