content topSmlouva o dílo – vzor

Vzor smlouvy o dílo, kterou upravuje § 631 a následující – hlava čtvrtá zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Objednatel díla může od smlouvy o dílo odstoupit až do zhotovení díla. V tomto případě však je povinen zaplatit  zhotoviteli  částku za práci již vykonanou anebo mu nahradit účelně vynaložené náklady.  Objednatel může od smlouvy odstoupit, je-li zřejmé, že  dílo  nebude  včas  hotovo  nebo  nebude provedeno řádně a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.

Smlouva o dílo

podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku

vzor

Jméno a příjmení:………………………
Datum narození:………………………….
Trvalé bydliště:…………………….
Číslo OP:…………………
(dále jen „objednatel“)

a
Jméno a příjmení:………………………
Datum narození:………………………….
Trvalé bydliště:…………………….
Číslo OP:…………………
(dále jen „zhotovitel díla“)

spolu uzavírají podle § 631 občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo

1.    Předmět smlouvy
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje, že provede pro objednatele dílo ……………………. Objednatel se tímto zavazuje, že hotové dílo převezme a uhradí za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

2.    Termíny plnění
Zhotovitel práci na díle započne dne ……………… Ukončení díla je dohodnuto na den ………………..

3.    Platební podmínky
Konečná cena za zhotovení díla, které je předmětem této smlouvy, bude činit ………,- Kč (slovy). V této ceně je zahrnuto………….  Je sjednáno, že platba bude provedena převodem na účet zhotovitele………………………./……

4.     Záruční doba
Záruční doba na dílo zhotovitele je poskytována v délce ……… (týdnů, měsíců, …) a počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Vady zjištěné v záruční době je zhotovitel povinen odstranit na své náklady.

5.    Závěrečná ustanovení
Zúčastněné strany svým podpisem prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a dobrovolně, nikoliv pod nátlakem. Tato smlouva o dílo je zhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.

Dne………………. V………………………

………………………………
objednatel

…………………………………..
zhotovitel

Smlouva o dílo – vzor ke stažení

5 komentářů »
 1. avatar
  Jana Nováková napsal/a:
  9. 9. 2009 v 21:46
  comment-top

  Dobrý den ,chci se zeptat jestli jde u jednoho podniku mít hlavní pracovní poměr a dohodu o provedení práce.Děkuji

  comment-bottom
 2. avatar comment-top

  Ano, je to možné, ale doporučuji, aby dohoda o provedení práce byla na jinou činnost (aktivitu) než je hlavní pracovní poměr.

  Můžete tedy pracovat jako např. prodavačka a na dohodu spravovat web Vašeho zaměstnavatele.
  Roman

  comment-bottom
 3. avatar
  Lenka napsal/a:
  8. 2. 2012 v 20:56
  comment-top

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, jestli jako student bez živnostenského listu můžu zhotovit dílo na smlouvu o dílo. Sociální a pracovní mi platí škola, ale kdo má správně platit daně? A cena ve smlouvě se uvádí bez nebo s dph? Děkuji za odpověď.

  comment-bottom
 4. avatar
  Patrik napsal/a:
  20. 2. 2012 v 21:23
  comment-top

  Dobrý den ,chci se zeptat jestli při smlouvě o dílo,objednatel za pracovníka odvádí zdravotní a sociální pojištění. Děkuji Zuber

  comment-bottom
 5. avatar
  Jana Marková napsal/a:
  27. 11. 2016 v 15:53
  comment-top

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, jestli jako student bez živnostenského listu můžu zhotovit dílo na smlouvu o dílo. Sociální a pracovní mi platí škola, ale kdo má správně platit daně? A cena ve smlouvě se uvádí bez nebo s dph? Děkuji za odpověď.

  comment-bottom

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment