content topSmlouva o budoucí pracovní smlouvě – vzor

Smlouva o budoucí pracovní smlouvě
podle § 18 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a § 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku

Budoucí zaměstnavatel.…………..IČ…………..DIČ.………….. se sídlem..………….. zastoupený..…………..………….. zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném …..
soudem v …………., oddíl ……., vložka č. ………..
(dále jen „budoucí zaměstnavatel“)

a

budoucí zaměstnanec/zaměstnankyně..…………..…………..rodné číslo……………..narozen/a …..…………..…adresa bydliště ……………….zastoupený/á svými rodiči jako zákonnými zástupci………………………………………………………………………….
(dále jen „student“)

uzavírají společně tuto smlouvu o budoucí pracovní smlouvě:

I.
Na základě této smlouvy dokládá budoucí zaměstnavatel vážný zájem zaměstnat studenta za níže uvedených podmínek.

II.
Student je studujícím……………………(přesný název školy) se sídlem ……………………………, studijního oboru……………………..(název studijního oboru, počet let studia). Očekává se, že k ukončení studia dojde …………………

III.

Budoucí zaměstnavatel a student uzavírají tuto smlouvu o budoucí pracovní smlouvě s tím, že obě strany se tímto zavazují uzavřít budoucí, vlastní pracovní smlouvu, a to nejpozději do ………………….. Návrh pracovní smlouvy předloží budoucí zaměstnavatel nejpozději do ………………….. . v tomto znění:
viz pracovní smlouva
IV.
V případě, že dojde k porušení povinnosti jedné ze smluvních stran uzavřít ve výše uvedeném termínu vlastní pracovní smlouvu, bude této smluvní straně udělena smluvní pokuta, a to ve výši ……………….. Kč. Smluvní pokuta bude splatná ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy k jejímu zaplacení.

V.
Tato smlouva se vydává ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V………………………………… dne…………………………..

…………………………………
podpis studenta

…………………………………
podpis zákonného zástupce

…………………………………

podpis budoucího zaměstnavatele

Smlouva o budoucí pracovní smlouvě – vzor ke stažení (rtf)

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment