content topPřevedení zaměstnance na jinou práci

Zaměstnavatel MUSÍ převést zaměstnance na jinou práci v těchto případech:

a) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilosti konat nadále dosavadní práci,

b) nesmí-li podle lékařského posudku nadále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění  nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí,

c) koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí nebo zaměstnankyně-matka do konce  devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství,

d) jestliže to je nutné podle lékařského v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním onemocněním,

e) jestliže je toho třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku,

f)  je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku uznán nezpůsobilým pro noční práci,

g)  požádá-li o to těhotná zaměstnankyně, kojící zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci.

Zaměstnavatel MŮŽE převést zaměstnance na jinou práci za těchto předpokladů:

a) dal-li zaměstnanci výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. f) a g),

b) bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele, a to na dobu do pravomocného skončení trestního řízení,

c) pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy pro výkon sjednané práce, avšak v tomto případě nejdéle celkem na 30 pracovních dnů v kalendářním roce.

Kdy není nutný souhlas zaměstnance s převedením na jinou práci?

Není-li možné zaměstnance převést na jinou práci v rámci pracovní smlouvy, může ho zaměstnavatel převést v těchto případech i na práci jiného druhu, než byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil.

Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána, jestliže to je třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu.

Požádá-li zaměstnanec o převedení na jinou práci nebo pracoviště, protože podle doporučení lékaře není vhodné, aby dále konal dosavadní práci nebo pracoval na dosavadním pracovišti, zaměstnavatel mu to umožní, jakmile to dovolí jeho provozní možnosti. Přitom musí dbát, aby práce i pracoviště, na které zaměstnance převádí, byly pro něho vhodné.

Jestliže zaměstnavatel zaměstnance převádí na jinou práci a  zaměstnanec s takovým opatřením nesouhlasí, může jej  zaměstnavatel převést jen po projednání s odborovou organizací. Projednání není třeba, pokud  celková doba převedení nepřesáhne 21 pracovních dnů v kalendářním roce.

Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými   povětrnostními vlivy, může ho zaměstnavatel převést na jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě, jen v případě, že zaměstnanec s převedením souhlasí.

Při převedení zaměstnance na jinou práci je zaměstnavatel povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci.

Zaměstnavatel je povinen předem projednat se zaměstnancem důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat.

Dochází-li převedením zaměstnance ke změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel povinen vydat mu písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání.

Odpadnou-li důvody, pro které byl zaměstnanec převeden na jinou práci, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, nebo uplynula-li doba, na kterou byla tato změna sjednána, zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle pracovní smlouvy, nedohodne-li se s ním na změně pracovní smlouvy.

2 komentáře »
 1. avatar
  Ladislav Randliszek napsal/a:
  27. 8. 2009 v 5:41
  comment-top

  Dobrý den
  chtěl jsem se zeptat,zaměstnavatel mě přeřadil ze 7 třídy na 6 z důvodů přesunutí jiného zaměstnance na mé místo.Ničeho jsem se nedopustil,toho si je zaměstnavatel vědom,přicházím měsíčně o 2000kč.Mám nárok žádat po zaměstnavateli doplatek mzdy o kterou přicházím?
  Předem děkuji za odpověd.

  comment-bottom
 2. avatar
  Lucie Glozová napsal/a:
  22. 7. 2016 v 9:31
  comment-top

  Dobrý den, chtěla jsem se optat, když sepíši Dohodu o dočasném převedení na jinou práci podle paragrafu 41 odst. 4) zákoníku práce, kde se uvádí na nezbytně nutnou dobu, mohu do dohody napsat datum do kdy? Jedná se mi o to, že je třeba zaměstnanec v rámci sezóny převeden na jinou práci. Děkuji za odpověď.

  S pozdravem

  Lucie Glozová

  comment-bottom

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment