content topPracovní smlouva – vzor

Povinné náležitosti pracovní smlouvy jsou popsány v článku Obsah a forma pracovní smlouvy.

Pracovní smlouva – vzor

Zaměstnavatel: ………… (název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno a adresa zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, IČ, DIČ)

a

zaměstnanec: ……………(jméno a příjmení zaměstnance, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu)

uzavírají tuto

pracovní smlouvu:

1. Pracovní poměr vzniká dne …….(jako den nástupu do práce může být uvedeno přesné datum nebo může být určen i jinak, např. splněním podmínky úspěšného ukončení studia apod.)

2. Druh práce ……..

3. Místo výkonu práce …….(obec a organizační jednotka zaměstnavatele, příp. širší vymezení).

4. Pracovní poměr se sjednává na dobu:

a) neurčitou
b) určitou do …..(konkrétní doba trvání pracovního poměru).

5. Sjednává se zkušební doba, která činí ………(nejdéle 3 měsíce).

6. Další ujednání:

a) informace o nároku na délku dovolené na zotavenou, popř. uvedení způsobu určování nároku na dovolenou (nebo odkaz na příslušný předpis),
b) údaj o výpovědních dobách (nebo odkaz na příslušný předpis),
c) údaj o mzdě a způsobu odměňování, splatnosti mzdy, termínu výplaty mzdy, místu a způsobu vyplácení mzdy
d) stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby (nebo odkaz na příslušný předpis).

7. Před uzavřením pracovní smlouvy zaměstnavatel seznámil zaměstnance s právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy vyplývají, pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat. Při nástupu do práce byl zaměstnanec seznámen s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnanec byl také řádně seznámen s kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy.

8. Ode dne vzniku pracovního poměru je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy nebo kolektivní či pracovní smlouvou.

9. Ode dne vzniku pracovního poměru je zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat povinnosti vyplývající pro zaměstnance z pracovního poměru.

10. Sjednaný obsah této pracovní smlouvy lze měnit, dohodne-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Změna musí být provedena písemně. Konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen jen výjimečně v případech uvedených v ust. § 37 a § 38 zákoníku práce.

11. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této pracovní smlouvy se řídí ustanoveními zákoníku práce a dalšími předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a druhé zaměstnanec.

V………………………………. dne ……………………

…………………………………….                   ……………………………………….

podpis zaměstnance                         razítko a podpis zaměstnavatele

Pracovní smlouva – vzor ke stažení zdarma.rtf

Vzor dohody o změně pracovní smlouvy

Vzor smlouvy o budoucí pracovní smlouvě

7 Comments »
 1. avatar
  Lenka napsal/a:
  24. 10. 2010 v 11:09
  comment-top

  Dobrý den,
  dotaz k pracovní smlouvě – musí být u podpisu zaměstnavatele také razítko? Je bez razítka pracovní smlouva neplatná?

  Děkuji za odpověď

  comment-bottom
 2. avatar
  Tomáš napsal/a:
  22. 3. 2011 v 20:54
  comment-top

  Dobrý den, připojuji se k dotazu paní Lenky. Je bez razítka zaměstnavatele pracovní smlouva neplatná?

  comment-bottom
 3. avatar
  old99 napsal/a:
  1. 4. 2011 v 12:02
  comment-top

  Razítko opravdu nemá na platnost pracovní smlouvy žádný vliv. Smlouva je platná i bez razítka (na platnost pracovní smlouvy nemá vliv ani její forma, tzn. že pracovně-právní vztah zde je i bez písemně vyhotovené smlouvy).

  comment-bottom
 4. avatar
  Kouk napsal/a:
  22. 9. 2011 v 9:57
  comment-top

  Pěkný den. V návrhu pracovní smlouvy je uvedeno
  Výpověď -dohodou smluvních stran
  -výpovědí zaměstnav. 2 měs. atd

  Můžu za těchto podmínek ukončit pracovní poměr svojí výpovědí i bez dohody se zaměstnavatelem?

  comment-bottom
 5. avatar
  zkusebni doba napsal/a:
  6. 1. 2012 v 15:27
  comment-top

  Muze byt sjednana pracovni smlouva i bez zkusebni doby? Jako ze zamestnanec je okamzite prijat například to trvalého pracovního poměru.

  comment-bottom
 6. avatar
  Waltari napsal/a:
  14. 3. 2012 v 20:50
  comment-top

  Dobrý den!
  Jak postupovat,když zaměstnavatel nedodržuje svou povinnost zaplatit za práci hned následující měsíc!
  Děkuji!

  comment-bottom
 7. avatar
  Andrea 18 napsal/a:
  26. 3. 2012 v 15:08
  comment-top

  Dobrý den, prosím o unáhlenou odpověď. Je tato pracovní smlouva platná pro rok 2012 ? Vím, že zákoník práce se každý rok mění a proto se táží zda li tato smlouva platí, jestliže není z jiného roku, tudiž neplatná. Předem Vám děkuji a přeji příjemný den 🙂

  comment-bottom

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment