content topObsah a forma pracovní smlouvy

Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pracovní smlouva musí být vždy písemná. Zaměstnavatel je povinnen jedno vyhotovení pracovní smlouvy vydat zaměstnanci.

Pracovní smlouva musí obsahovat:

1. druh práce

2. místo/místa výkonu práce

3. den nástupu do práce

Druh práce vymezuje okruh pracovních úkolů, které se zaměstnanec zavazuje plnit. Druh práce může mít kumulativní charakter (např. topič-údržbář).

Dokument podrobněji vymezující sjednaný druh práce se nazývá pracovní náplň. Pozor, je-li pracovní náplň nedílnou součástí pracovní smlouvy, pak jakákoliv její změna vyžaduje souhlas zaměstnance.
Jednotlivé pracovní úkoly popsané v pracovní náplni nemohou překročit rámec druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě.

Místem výkonu práce bývá zpravidla obec nebo organizační jednotka zaměstnavatele. Zákon povoluje v odůvodněných případech i širší místo výkonu práce (např. Česká republika) nebo několik míst výkonu práce (např. Ostrava, Bruntál).

Příklad: V případě pracovního místa obchodního zástupce může být stanovena jako místo výkonu práce Česká republika, stejné místo výkonu práce však nelze sjednat např. s prodavačkou.

Dnem nástupu do práce vzniká pracovní poměr. Jako den nástupu do práce může být sjednán i den pracovního klidu.

Uvedené tři položky jsou povinnými náležitostmi pracovní smlouvy. Jestliže se na nich účastníci nedohodnou, pracovní smlouva nevznikne. Mimoto si účastníci mohou v pracovní smlouvě dohodnout další podmínky (např. zkušební doba, doba trvání pracovního poměru, konkurenční doložka, apod.).

Pracovní poměr lze uzavřít na dobu určitou nebo dobu neurčitou. Pokud nebyla sjednána doba trvání pracovního poměru, má se za to, že pracovní poměr je sjednán po dobu neurčitou.

Zaměstnanec má právo na přidělování práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, tj. 40 hodin. Může se však se zaměstnavatelem dohodnout na kratší pracovní době. Toto musí být uvedeno v pracovní smlouvě (resp. v dohodě o změně pracovní smlouvy).

Obsah pracovní smlouvy lze změnit jen dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Vzor smlouvy o budoucí pracovní smlouvě

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment