content topPracovní smlouva na dobu určitou – vzor

Obecný vzor pracovní smlouvy na dobu určitou ke stažení.

Pracovní smlouva na dobu určitou
podle § 39 zákona č. 262/2002 Sb., zákoníku práce

Organizace ………..………IČ…………..…………..…DIČ………..…………..…………..
se sídlem…………..…………..……zastoupená………..…………..…………..zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném ….. soudem v …………., oddíl ……., vložka č. ………..
(dále jen „zaměstnavatel“)

a

Jméno a příjmení zaměstnance, narozen/a …………..…………bytem …………..…………..……….
(dále jen „zaměstnanec“)

uzavírají tuto pracovní smlouvu:

I.
Zaměstnanec nastoupí do zaměstnání dne ……………….. (den, měsíc, rok, příp. hodina), čímž mezi účastníky vznikne pracovní poměr.

II.
Zaměstnanec bude pracovat na pozici …………………………………….(název pozice).

III.
Místem výkonu práce je …………………….(např. obec).

IV.
Rovnoměrně rozvržená týdenní pracovní doba činí ….. hodin.

V.
Před uzavřením této pracovní smlouvy seznámil zaměstnavatel zaměstnance s povinnostmi a právy, které pro něj z uzavřené pracovní smlouvy vyplývají. Zaměstnanec byl seznámen s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž bude práci vykonávat. Zaměstnanec byl seznámen s povinnostmi k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s protipožárními předpisy.

VI.
Tato pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do…………………

VII.
Podle zákona lze obsah této pracovní smlouvy měnit pouze písemnou dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
Tato pracovní smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V………………… dne………………….

…………………………………                    ………………………………….
podpis zaměstnavatele                            podpis zaměstnance

Pracovní smlouva na dobu určitou – vzor ke stažení.rtf

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment