content topKonkurenční doložka

Oprávnění vykonávat výdělečnou činnost, jejíž předmět činnosti shodným s předmětem činnosti zaměstnavatele, je podmíněna předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. Po skončení pracovního poměru může však bývalý zaměstnanec svému bývalému zaměstnavateli konkurovat a tím ho znevýhodňovat. Zaměstnavatel a zaměstnanec spolu proto mohou uzavřít dohodu – konkurenční doložku, která definuje závazky obou zúčastněných stran. Konkurenční doložka může být obsahem jakékoliv dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (např. pracovní smlouvy).

Podpisem konkureční doložky se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, nejdéle však po dobu 1 roku. Současně se zaměstnavatel zavazuje poskytnout za to zaměstnanci přiměřené peněžní vyrovnání, a to nejméně ve výši průměrného měsíčního výdělku zaměstnance za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období.

Konkurenční doložku je možné sjednat nejdříve po uplynutí zkušební doby, jinak je neplatná.

V dohodě může být sjednána smluvní pokuta, kterou je zaměstnanec zaměstnavateli povinen zaplatit, jestliže svůj závazek poruší. Výše smluvní pokuty musí být přiměřená povaze a významu výše uvedených podmínek. Zaplacením pokuty závazek zaměstnance zaniká.

Zaměstnavatel může od dohody odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance. Zaměstnanec může dohodu vypovědět, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil sjednané peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po uplynutí jeho splatnosti.

Konkurenční doložka musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.

Použití konkurenční doložky se nevztahuje na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zřizovaných MŠMT, krajem nebo obcí, na pedagogické pracovníky v zařízeních sociálních služeb a úředníky podle zákona o úřednících územních samosprávných celků.

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment