content topKonkurenční doložka – vzor

Vzor konkurenční doložky ke stažení.

Konkurenční doložka
podle § 310 zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů

Společnost:……………………IČ:………………………

DIČ:……………………se sídlem:……………………..zastoupená jednatelem:……………………
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném …… soudem v ………, oddíl ….., vložka číslo ……
(dále jen „zaměstnavatel“)

a

pan / paní:…………………narozen/a dne:…………………..trvela bytem:……………………
číslo účtu:……………..kód banky:…………….
(dále jen „zaměstnanec“)

uzavírají tuto konkurenční doložku:

I.
Využití informací a znalostí získaných zaměstnancem v zaměstnání u zaměstnavatele by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit činnost. Zaměstnanec se proto v souladu s ustanovením § 310 zákoníku práce zavazuje, že po dobu jednoho roku po skončení pracovního poměru se zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu.

II.
Podle zákoníku práce náleží za výše uvedené chování zaměstnance peněžité vyrovnání ze strany zaměstnavatele, a to ve výši průměrného měsíčního výdělku zjištěného ke dni skončení jeho pracovního poměru k zaměstnavateli a za každý měsíc plnění závazku zaměstnancem. Toto peněžité vyrovnání je splatné vždy jeden měsíc pozadu za měsíční období na účet zaměstnance výše uvedený.

III.
Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že v případě porušení tohoto závazku zaplatí zaměstnanec zaměstnavateli smluvní pokutu ve výši ………….. ,- Kč (slovy……………korun českých). Zaplacením smluvní pokuty závazek zaměstnance uzavřený touto dohodou zaniká.
Zaměstnanec může tuto dohodu vypovědět, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část za příslušný měsíc do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. V takovém případě tato dohoda zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

IV.
Zaměstnavatel může od této dohody odstoupit kdykoliv po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance.
Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.

V …………………… dne …………………

……………………………..                    ………………………………………..
Podpis zaměstnance                          Podpis zaměstnavatele

Konkurenční doložka – vzor ke stažení.rtf

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment