content top


Délka pracovní doby

Délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí překročit 40 hodin týdně. Délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí překročit u zaměstnanců a) pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu...

Pracovní doba a doba odpočinku – pojmy

Pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je  zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. Doba odpočinku = doba, která není pracovní dobou. Směna = část týdenní pracovní doby bez...

Mateřská dovolená

V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů. Porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. Mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla od počátku šestého...

Přeložení zaměstnance

Přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné pouze se souhlasem tohoto zaměstnance a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba. Pracovní úkoly přeloženému zaměstnanci ukládá, jeho práci...

Pracovní cesta

Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě...

Převedení zaměstnance na jinou práci

Zaměstnavatel MUSÍ převést zaměstnance na jinou práci v těchto případech: a) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilosti konat nadále dosavadní práci, b) nesmí-li podle lékařského posudku nadále konat dosavadní práci...

Pracovní poměr na dobu určitou

O pracovní poměr na dobu neurčitou se jedná tehdy, nebyla-li výslovně sjednána doba trvání pracovního poměru. Trvání pracovního poměru mezi týmiž účastníky je možné sjednat celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru. To platí i pro každý další...

Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele

Vznikem pracovního poměru vyvstávají pro zaměstnavatele i zaměstnance zákonné povinnosti. Zaměstnavatel je povinnen: přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů dodržovat ostatní...

Pracovní cesta a pravidelné pracoviště

Pracovní (služební) cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Za pracovní cestu se považuje i cesta mimo pravidelné pracoviště a cesta v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn v místě...

Konkurenční doložka

Oprávnění vykonávat výdělečnou činnost, jejíž předmět činnosti shodným s předmětem činnosti zaměstnavatele, je podmíněna předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. Po skončení pracovního poměru může však bývalý zaměstnanec svému bývalému zaměstnavateli konkurovat...

« Další články Přechozí články »