content top


Minimální mzda v roce 2011

Minimální mzda v roce 2011 činí: 48,10 Kč/hod odpracovanou zaměstnancem 8000 Kč/měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou při týdenní pracovní době 40 hodin 90% z minimální mzdy (tj. 7200 Kč,resp. 43,30 Kč/hod) v případě, že jde o první pracovní poměr zaměstnance...

Zaměstnávání starobních důchodců

1. ledna 2010 vstoupila v platnost novela zákona o důchodovém pojištění, která s sebou přinesla změny v zaměstnávání starobních důchodců.

Dohoda o prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou – vzor

Trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky je možné sjednat celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru. Toto platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi stejnými účastníky. Jestliže od...

Osobní práva zaměstnance

Zákoník práce v paragrafu 316 popisuje osobních práva zaměstnance i majetkové zájmy zaměstnavatele.

Kolektivní smlouva

Uzavřít kolektivní smlouvu za zaměstnance může pouze odborová organizace. Kolektivní smlouva upravuje práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích (např. mzdová nebo platová práva), nemůže však ukládat povinnosti jednotlivým zaměstnancům. Kolektivní smlouva je a)  podniková,...

Práce přesčas

Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen výjimečně: z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí...

Noční práce

Délka směny zaměstnance, který pracuje v noci, nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Není-li to z provozních důvodů možné, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v období...

Konto pracovní doby

Konto pracovní doby je jiný způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, který může obsahovat jen kolektivní smlouva, popřípadě vnitřní předpis. Konto pracovní doby nesmí být uplatněno u zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3. Jestliže je uplatněno konto pracovní doby,...

Pružné rozvržení pracovní doby

Při pružném rozvržení pracovní doby si zaměstnanec volí sám začátek, popřípadě i konec pracovní doby v jednotlivých dnech v rámci časových úseků stanovených zaměstnavatelem. Mezi dva úseky volitelné pracovní doby je vložen časový úsek, v němž je zaměstnanec povinen být...

Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny nesmí délka směny přesáhnout 9 hodin. Průměrná týdenní pracovní doba bez práce přesčas nesmí při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny v rozvrhu směn přesáhnout stanovenou týdenní pracovní...

« Další články