content top


Minimální mzda 2010

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše mzdy, platu nebo odměny z dohody. Do mzdy a platu se nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli. Minimální mzda...

Minimální mzda

Minimální mzda v roce 2010 zůstává stejná od 1. 1. 2007, tj. 8000 Kč měsíčně a 48,10 Kč za hodinu. Brožuru o minimální mzdě vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Víte, jak se vypočítává minimální mzda nebo jaké jsou její sazby při omezeném pracovním uplatnění...

Výše stravného

Výše stravného podle novelizovaného zákoníku práce s platností od 1. 1. 2009. Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytuje zaměstnanci zaměstnavatel, který není uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce stravné nejméně ve výši: a) 60 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, b)...

Vyplácení cestovních náhrad

Právní úprava náhrad jízdních výdajů platná od 1. 1. 2009. Náhradu jízdních výdajů za použití určeného hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy a taxislužby poskytne zaměstnavatel zaměstnanci v prokázané výši. Použije-li zaměstnanec se souhlasem zaměstnavatele...

Mzdová kalkulačka online

Chcete zjistit nebo ověřit, jaká je Vaše čistá mzda? Vaši čistou mzdu Vám vypočítá online mzdová kalkulačka.

Cestovní náhrady obecně

Cestovními výdaji, za které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci cestovní náhrady, se rozumí výdaje, které vzniknou zaměstnanci při a) pracovní cestě, b) cestě mimo pravidelné pracoviště, c) cestě v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce...

Srážky z příjmu

Srážkami z příjmu zaměstnance se rozumí srážky ze mzdy nebo platu a z jiných příjmů zaměstnance z pracovněprávního vztahu (tj. odměna z dohody, náhrada mzdy nebo platu, odměna za pracovní pohotovost, odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá zaměstnanci v souvislosti...

Příplatek za vedení

Vedoucí zaměstnanec má nárok na příplatek za vedení, a to podle stupně řízení a náročnosti řídící práce. Příplatek za vedení přísluší také a) zástupci vedoucího zaměstnance, který trvale zastupuje vedoucího zaměstnance v plném rozsahujeho řídící  činnosti, je-li...

Platové tarify

Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen. Do platové třídy je zařazen podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací. Vedoucí zaměstnanec je zařazen...

Mzda, plat a odměna z dohody

Jaký je rozdíl mezi mzdou a platem? Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za  práci. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je podle § 109, odst. 3: a) stát, b)...

« Další články