content topDohoda o pracovní činnosti – vzor

Obecný vzor dohody o pracovní činnosti ke stažení.

Dohoda o pracovní činnosti
uzavřená v souladu s § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů

Společnost: …………., se sídlem ……….., IČ ………….., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………….. v .……, oddíl .., vložka …, zastoupená jednatelem ……………………….
(dále jen „zaměstnavatel“)

a

Pan: Jméno Příjmení
bytem …………………………
r.č. …………………………
(dále jen „zaměstnanec“)

uzavírají tuto dohodu o pracovní činnosti

1.
Zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat …………… (popis práce).
Práce bude vykonávána denně od ………. do …………. hodin.
Odměna za práci je dohodnuta ve výši ………..Kč za hodinu.
Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
2.
Tato dohoda i práva a povinnosti obou stran vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce ve znění pozdějších předpisů.

V ……………….. dne ……………………

…………………..
zaměstnavatel
(razítko a podpis)

V ……………….. dne ……………………

………………….
zaměstnanec
(podpis)

Dohoda o pracovní činnosti – vzor ke stažení.rtf

1 komentář »
 1. avatar
  Sedý antonín napsal/a:
  24. 7. 2011 v 5:28
  comment-top

  CHtěl bych se zeptat na tuto věc jako pracovník na dohodu jsem poškodil plynové potrubí které nebylo řádně vyznačené a ani mně nikdo o něm neřekl a bylo pouhých 35cm pod povrchem což je proti předpisúm.Ještě při upravě terénu naším strojníkem byla stržena ochraná folie.Pracuji jako strojník.A jsem dúchodce.Děkuji za odpověd.

  comment-bottom

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment