content topČestné prohlášení o pravosti údajů – vzor

Čestné prohlášení o pravosti údajů

Já, jméno a příjmení, trvale bytem na adrese ………………, narozen/a ……….., rodné číslo……………, tímto čestně prohlašuji, že …………. (např. v tom a tom dokumentu uvádím pravdivé údaje). Jsem si vědom/a toho, že pokud bych uváděl/a nepravdivé údaje, budu čelit všem následným postupům v souladu se zákony ČR.

V……………………… dne……………………….

Jméno a příjmení, podpis

Čestné prohlášení o pravosti údajů – vzor ke stažení (rtf)

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment