content topČestné prohlášení o bezúhonnosti – vzor

Čestné prohlášení o bezúhonnosti (vzor)

Já, jméno a příjmení, níže podepsaný/á, tímto čestně prohlašuji, že jsem nebyl/a pravomocně odsouzen/a za trestný čin a v současné době není proti mně vedeno trestní řízení. Jsem si plně vědom/a možných právních důsledků, které by pro mě vyplývaly v případě nepravdivých údajů uvedených v tomto čestném prohlášení. Beru na vědomí, že pokud by došlo k jakékoliv změně skutečností uvedených v tomto čestném prohlášení, jsem povinen/na neprodleně toto oznámit.

V ………………. dne ……………

Jméno a příjmení, podpis

Čestné prohlášení o bezúhonnosti – vzor ke stažení (rtf)

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment